• DEFRO HOME
 • Hajduk
 • kratki
 • Romotop
 • storch
 • Uniflam

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Realizuj zamówienie

eBiuletyn-Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się treścią klauzuli informacyjnej.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy  dostępny pod adresem kominki.cieszyn.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest:
  NAZWA       „Chełmet.bis”
  ADRES         Cieszyn 43-400 ul.Dolna 8
  KRS
  NIP               635-171-02-56
  REGON         241950953
  Adres e-mail: marcin.chelmet@o2.pl
 3. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną…………….. określa niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”.
 4. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług, warunki ich świadczenia, warunki zwierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między właścicielem sklepu zwanym dalej „Sprzedawcą”, a nabywającym towar zwany dalej „Kupującym”.
 6. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu.
 7. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 8. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§2. Opis usług/produktów

 1. Sklep prowadzi  sprzedaż akcesoriów kominkowych

§3. Zasady zamawiania towarów/usług

 1. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym.
 2. Zamówienie składa się drogą elektroniczną za pomocą:
  1. formularza dostępnego na stronie Sklepu,
  2. adresu e-mail dostępnego na stronie Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne w zakładce Kontakt.
 3. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Zamówieniu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Postawą jej realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich pól formularza Zamówienia, a w szczególności adresu e-mail. Na ten adres zostanie wysłana informacja o złożeniu zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu lub w wiadomości e-mail są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.
 7. W celu dokonania zakupów ………(należy dodać do koszyka wybrane produkty)i złożyć zamówienie.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  1. dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania zamówienia przez sklep, 
  2. dla zamówień płatnych przelewem - w momencie otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient może zrezygnować z zamówienia lub wybrać inne, dostępne w Sklepie produkty.

§4. Cena i warunki płatności

 1. Ceny w Sklepie  zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podane są w złotych polskich.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego.
 4. Klient ma do wyboru poszczególne rodzaje płatności:
  1. za pobraniem - zapłata następuje przy odbiorze towaru,
  2. przelewem - w momencie otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu. Sprzedawca rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym na stronie Sklepu.
  3. w inny sposób jeżeli jest określony na stronie internetowej Sklepu.
 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek  ustawowych za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz realizacji kolejnych zamówień Kupującego.

§5. Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
 2. Przy zakupie każdego towaru Sprzedawca podaje Kupującemu przybliżony czas realizacji zamówienia. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na stronie internetowej, Sprzedawca kontaktuje się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 4. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską w ciągu 2-5 dni roboczych. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z magazynu.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane  tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

§6. Warunki Reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony  towar ma wady i jest on objęty gwarancją producenta lub dystrybutora, podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 
 3. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad.
 4. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będą możliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu) to Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru, według woli Klienta.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową w chwili jego  wydania  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy za pomocą firmy kurierskiej.
 6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez:
  1. nieodpłatną naprawę albo
  2. wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 7. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sprzedawcę takiej opinii.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

§7. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sprzedawcy, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej.

§ 8.Siła wyższa

Od obowiązków wynikających z niniejszej regulaminu strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia tzw. „siły wyższej”, za którą uważa się nagłe, nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron po zawarciu umowy sprzedaży, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy dołożeniu należytej staranności. O zaistnieniu okoliczności uznanych za „siłę wyższą”, Strony zobowiązane są niezwłocznie się powiadomić.

§ 9. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.
 2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy.
 3. Uznanie weksla lub inne zobowiązania nie są traktowane jako zapłata do chwili ich realizacji.

 

§ 10. Dane osobowe

 1. Klient, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Spory między stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

   Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy ………………………………..
nr ………………………………….
zawartej dnia ……………………. w …………………………………
Proszę o zwrot kwoty ………………………… zł.
słownie: ………………………………………………………………….
na konto nr ……………………………………………………………..
Zwracam w stanie niezmienionym ……………………………………………………………..
otrzymany dnia ………………… r.

Podpis konsumenta ……………………………………